Espoon kaupunginteatterin kannatusyhdistys ry:n säännöt 5.3.2012


Yhdistyksen nimi on Espoon kaupunginteatterin Kannatusyhdistys ry.
Yhdistyksen kotipaikka on Espoon kaupunki.


Yhdistyksen tarkoituksena on edistää, kehittää ja tukea teatteritaidetta,
lisätä teatteritietoutta ja kasvattaa teatteriyleisöä Espoossa,
sekä myötävaikuttaa Espoon Kaupunginteatterin toimintaedellytysten parantamiseen.


Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • järjestää teatterimatkoja ja kulttuuri- ja keskustelutilaisuuksia
 • tukee aatteellisesti ja taloudellisesti Espoon Kaupunginteatteria sen teatteritoimintaa liittyvien tavoitteiden saavuttamiseksi
 • on yhteistoiminnassa Espoon Kaupunginteatteri ja muiden kulttuuri- ja taidelaitosten kanssa
 • harjoittaa valistus ja tiedotustoimintaa


Toimintaansa varten yhdistys kerää jäsenmaksuja, järjestää huvitilaisuuksia sekä asianmukaisella luvalla arpajaisia ja keräyksiä.
Yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä ylläpitää ja kartuttaa stipendirahastoa.
Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen ansion hankkiminen sen toimintaan osallistuville
eikä toiminta muutenkaan saa muodostua pääasiassa taloudelliseksi.


Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö, oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö.
Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hallitus. Hallitus voi kutsua yhdistyksen kunniajäseniksi henkilöitä, jotka ovat ansiokkaasti
toimineet yhdistyksen tarkoituksen edistämiseksi. Kunniajäsenellä ei ole äänioikeutta.
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle
tai ilmoittamalla erostaan yhdistyksen kokouksessa.
Varsinaiselta jäseneltä peritään vuotuinen jäsenmaksu, jonka suuruudesta päättää yhdistyksen vuosikokous.
Kunniajäsen ei maksa jäsenmaksua.
Hallitus voi erottaa yhdistyksen jäsenen, joka laiminlyö jäsenmaksun suorittamisen,
vahingoittaa toiminnallaan yhdistystä tai toimii vastoin yhdistyksen tarkoitusta.
Yhdistys voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa kahdelta vuodelta maksamatta.


Yhdistyksen vuosikokous pidetään maalis-huhtikuussa.
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat.

 • esitetään yhdistyksen toimintakertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajan lausunto
 • päätetään tilintarkastuksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
 • valitaan hallituksen jäsenet
 • valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja
 • määrätään jäsenmaksun suuruus
 • päätetään talousarvio kuluvaa toimintavuotta varten
 • päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiosta
 • päätetään toimintasuunnitelma kuluvaa toimintavuotta varten
 • käsitellään muut kokouskutsussa olevat asiat


Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, milloin hallitus katsoo sen aiheelliseksi tai vähintään
kymmenesosa äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti pyytää määräasian käsittelemistä varten.


Kutsu yhdistyksen kokoukseen on toimitettava kirjallisesti kullekin jäsenelle vähintään seitsemän päivää ennen kokousta
lähetettävällä kirjeellä tai julkaisemalla kutsu Espoossa ilmestyvässä sanomalehdessä.
Vuosikokous on päätösvaltainen, kun se on laillisesti koolle kutsuttu.
Muissa asioissa kuin yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta päätetään yksinkertaisella äänten enemmistöllä.
Äänten mennessä tasan vaaleissa ratkaisee arpa ja muissa asioissa tulee voimaan se kanta, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.


Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus,  johon kuuluu kahdeksan (8) jäsentä, joista puolet
vuorotellen erovuorossa.
Hallituksen jäsenten toimikausi on vuosikokouksien välinen aika.
Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.  Hallitus valitsee sihteerin ja rahastonhoitajan.
Hallitus on päätösvaltainen,  kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään neljä (4) jäsentä on paikalla.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.
Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä.
Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

10§
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja,
sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

11§
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös ja toimintakertomus tulee antaa tilintarkastajalle tarkastettavaksi viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta.
Tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

12§
Yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta  ja yhdistyksen purkamisesta on päätettävä yhdistyksen kokouksessa vähintään ¾ enemmistöllä annetuista äänistä.
Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta.

13§
Yhdistyksen purkautuessa sen varat ja omaisuus luovutetaan espoolaista teatteritoimintaa
edistäviin aatteellisiin tarkoituksiin yhdistyksen viimeisen kokouksen päättämällä tavalla.

14§
Muutoin yhdistyksen toiminnassa noudatetaan yhdistyslain määräyksiä.