Teatterisäätiön lausunto

Espoon kaupunginhallitus on kokouksessaan 5.6.2017 päättänyt Espoon Kaupunginteatterin tilojen sijoittamisesta kulttuurikeskuksen yhteyteen osana kulttuurikeskuksen peruskorjaushanketta.

Hankesuunnitelma, johon sisältyvät myös suunnittelu- ja rakentamisaikataulu sekä rahoitusohjelma, tuodaan kaupunginhallituksen käsittelyyn vuoden 2018 loppuun mennessä.

Espoon kaupunginteatterisäätiön hallitus on iloinen, että talohanke edistyy.

Säätiön hallitus näkee esitetyn ratkaisun teatterin toiminnan jatkumisen ja kehittymisen kannalta toteuttamiskelpoisena edellyttäen, että mm. seuraavat seikat huomioidaan:

_ Teatteritilan ytimen muodostavat katsomo ja näyttämö. Kun talohanketta viedään eteenpäin, 2000-luvun alussa tehdyt suunnitelmat on syytä päivittää vastaamaan tulevaisuuden teatteritilan tarpeita.

-Teatterilla tulee olla aukiolle päin myös oma yleisön sisäänkäyntinsä. Esitetystä materiaalista tämä ei käy yksiselitteisen selväksi. Nykyisellään kulttuurikeskuksen aulatilat tulisivat olemaan lisääntyneelle kävijämäärälle liian ahtaat.

-Suunnitelmassa ei ole esitetty ratkaisua teatterin tuotannollisen ja hallinnollisen henkilökunnan työtiloiksi. Toimivan työyhteisön perusedellytys on tiladynamiikka joka ei erota, vaan yhdistää ihmisiä. Teatterin koko henkilökunnan on toimittava tiiviissä vuorovaikutuksessa. Säätiön hallitus edellyttää että teatterirakennukseen luodaan henkilökunnalle toimivat työtilat maan päälle. Hallitus edellyttää myös, että toiminnan vaatimat tekniset tilat sijoitetaan teatterirakennuksen yhteyteen.

-Hallitus on huolissaan siitä, että teatterin edustajia ei ole ollut osallisina talohankkeen suunnittelussa 6.6.2016 jälkeen. Hallitus edellyttää, että jatkossa teatterin edustajat ovat mukana suunnittelutyöryhmissä. On välttämätöntä, että tilan pääkäyttäjä osallistuu suunnitteluun.

-Viitaten kaupunginhallituksen päätöstiedotteessa olleeseen lausuntoon, jossa kaupunginhallitus kehottaa kulttuurilautakuntaa ottamaan kantaa teatterin toiminnalliseen konseptiin, säätiön hallitus toteaa, että Espoon kulttuurikentän monimuotoisuuden näkökulmasta teatterin itsenäisellä päätöksenteolla on tärkeä arvonsa.

-Yllä olevat kannanotot perustuvat hallituksen käytössä olevaan puutteelliseen aineistoon. Hallitus edellyttää, että talohankkeen jatkosuunnittelussa sen käytössä on ajankohtainen ja täydellinen aineisto.

 

Lausuma Espoon kaupunginteatterisäätiön hallituksen kokouspöytäkirjaan 7.6.2017

Espoon kaupunginteatterin kannatusyhdistys on vuosien ajan kamppaillut Teatteritalon puolesta. Ehdotuksemme on ollut talon rakentaminen Tapiolaan tontille, jonka kaupunginhallitus teatterille varasi vuonna 2005. Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi teatteritalotontin asemakaavan vuonna 2014. Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto piti 2014 antamissaan suunnitteluohjeissa tätä ratkaisua parhaana teatterin toiminnan ja Tapiolan kaupunkikuvan kannalta.

On erittäin valitettavaa, että kaupunginhallitus ja kulttuurilautakunta ovat nyt tekemillään päätöksillä hylänneet teatterin toiminnan ja kehittymisen kannalta parhaan vaihtoehdon. Päätösten perusteet ovat ristiriitaisia eikä niitä ole kaikilta osin julkistettu. Edelleen on selvittämättä, voidaanko teatterin välttämättömät tilatarpeet toteuttaa esitetyssä paikassa. Tämän vuoksi kulttuuriaukion länsireunan sijoitusvaihto tulee vielä selvittää perusteellisemmin.

Leo Eskola

Espoon kaupunginteatterin kannatusyhdistyksen edustaja teatterisäätiön hallituksessa