Espoon kulttuuriseura on hakenut kulttuurikeskuksen ja sen ympäristön suojelua. Espoon kaupungin oli tarkoitus päättää huhtikuussa teatterin rakentamisesta maan alle. Ely-keskuksen toimenpidekielto pysäyttää prosessin hakemuksen käsittelyn ajaksi. Kyseessä on ainoa Espoon kaupungin kansainvälistä huomiota saanut nykyarkkitehtuuria edustava kulttuurirakennus

ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN RATKAISU:

“Koska kysymyksessä saattaa olla rakennusperinnön suojelemisesta annetussa laissa (498/2010) tarkoitettu rakennus, kieltää Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ryhtymästä sellaisiin toimenpiteisiin, jotka vaarantavat rakennuksen ja sen ympäristön kulttuurihistoriallista arvoa liitekartalla merkityllä alueella.

Kielto tulee voimaan, kun se on annettu tiedoksi. Kielto on voimassa, kunnes suojelua koskeva asia on lainvoimaisesti ratkaistu, jollei valitusviranomainen toisin määrää.

Rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain (498/2010) 6S 4 momentin mukaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on käsiteltävä suojelua koskeva asia kahden vuoden kuluessa kiellon antamisesta.

Vaarantamiskiellon aikana rakennukset ympäristöineen on pidettävä sellaisessa kunnossa, että se täyttää terveellisyyden ja turvallisuuden vaatimukset eikä aiheuta ympäristöhaittaa tai rumenna ympäristoa.”

Kuvassa lippujen takana oleva seinä purettaisiin, jos kaupunki saisi tahtonsa läpi.